مشایعت زائرین اربعین امام حسین در منطقه ی پردیس محل شروع: پردیس، خ گلزار مسجد فاطمه الزهرا زمان شروع: پنجشنبه ۹۸/۷/۱۸_ساعت ۷ صبح

مشایعت زائرین اربعین امام حسین در منطقه ی پردیس

محل شروع: پردیس، خ گلزار مسجد فاطمه الزهرا

زمان شروع: پنجشنبه ۹۸/۷/۱۸_ساعت ۷ صبح