طرح قانونی «عادي» استفساریه تبصره(۱ (بند(ذ) ماده(۸۷ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ریاست محترم مجلس شوراي اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضاي ۲۴ نفر از نمایندگان رسـیده اسـت، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود. مقدمه (دلایل توجیهی): توجه به ایثارگران و خانواده آنها حسب تعالیم دینی […]


طرح قانونی
«عادي»
استفساریه تبصره(۱ (بند(ذ) ماده(۸۷ ) قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شوراي اسلامی


احتراماً طرح ذیل که به امضاي ۲۴ نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،
جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.


مقدمه (دلایل توجیهی):
توجه به ایثارگران و خانواده آنها حسب تعالیم دینی و ادوار مجلس
شوراي اسلامی مدنظر بوده است خصوصـاً در بحـث جـذب و اسـتخدام براي آنها اولویت قائل شده است. اما متأسفانه بهدلیل عدم تمکین ادارات و نهاد به بند(ذ) ماده(۸۷ (قـانون برنامـه ششـم توسـعه درخصـوص تبـدیلوضعیت نیروهاي ایثارگر است. متأسـفانه دیـوان عـدالت اداري نیـز مـانع اجراي این مصوبه مجلـس شـده اسـت لـذا استفسـاریه فـوق بـراي حـل مشکلات بخشی از جامعه ایثارگران تقدیم میگردد.
لذا طرح ذیل بـا قیـد دوفوریـت تقـدیم مجلـس شـوراي اسـلامی
میگردد:
حسینیکیا- جاسـمی- نـوروزي- صـفري- آزاديخـواه- ابطحـی-
حاجیدلیگـانی- ملکشـاهیراد- گلمـرادي- کـرد- طباطبـائینژاد-
٢
ادیانی- احمديلاشکی- باستانی- یوسفنژاد- کاظمزاده- رستمیان-
فرشادان- کـامران- داداشـی- محمـودزاده- اسـديکرم- زاهـدي-
حسینزاده بحرینی


عنوان طرح:
استفساریه تبصره(۱ (بند(ذ) ماده(۸۷ (قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران


موضوع استفساریه:
آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شـرکتی(پیمانکاري) بـه
رسمی قطعی و قراردادي به رسمی قطعی و قراردادمعین به رسمی قطعی و پیمانی به رسمیقطعی و رسمی به رسمیقطعی مقرر در تبصره(۱ ) بند(ذ) ماده(۸۷) قـانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی مشـمولان حداکثر پس از سه ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمی قطعی، دائم، ثابت و سایر عناوین مشابه میباشد که قبل و بعد از تصویب قانون برنامه ششم خارج از سهمیه استخدامی بدون آزمون جذب دستگاههاي مشمول ماده(۲ ) قانون جامع خدماترسانی به ایثـارگران شـده یـا میشـوند نیـز شامل تمامی مشمولان ماده(۲۱ ) قانون ایثـارگران اعم از خـانواده شـهدا،
همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، آزادگان وهمسر و فرزندان آزادگان یکسال اسـارات و بـالاي یکسـال اسـارت، همسـر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵ (%به بـالا و فرزنـدان جانبـازن زیر بیست و پنج درصد(۲۵ (%و رزمندگان با حداقل شـش مـاه حضـور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) میگردد؟


پاسخ:
بلی